Promyšlené investice pro rozvoj metropole

Co prosazujeme

  • vize města 2030 - moderní evropská metropole
  • zajištění kvalitní infrastruktury pro všechny veřejné funkce města - dopravu, bydlení, služby, kulturu, sport i průmysl, tj. vyšší investice
  • transparentní společné řešení a sladění investic města s dalšími subjekty
  • profesionální příprava a provedení investic včetně jejich načasování a komunikace

Proč je třeba mít Vizi 2030?

Jak vidíte město České Budějovice Vy osobně? Jste zde spokojeni? Co Vám v Českých Budějovicích schází?

Také jste se již v minulosti s těmito otázkami setkali? A jaká byla Vaše odpověď?

Naším cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj města. A protože na řešení řady problémů nestačí pouze čtyřletý volební horizont, musíme být schopni se dívat více dopředu.

České Budějovice mají na to být evropskou metropolí, být moderním a kulturním centrem nejen jihočeského kraje.

K tomu je třeba si ujasnit, jak mají v budoucnu vypadat. To ale nepůjde bez diskuse s občany a dalšími zájmovými skupinami. Proto chceme co nejdříve začít intenzivně pracovat na všeobecně přijatelné vizi toho, jak mají České Budějovice vypadat v roce 2030.

Proč musí město umět při přípravě svých investic spolupracovat?

Město není ve vzduchoprázdnu. A obzvláště při přípravě větších investic musí spolupracovat s dalšími subjekty - občany, podnikateli, spolky, okolními obcemi, krajem a dalšími. Bez takové spolupráce i dobře myšlené investice nebudou dobře fungovat.

Radnice má být transparentní a otevřená. Rádi bychom zajistili průhlednost veřejné správy a přístup k informacím o městě pro občany i podnikatele.

Podpoříme vytvoření otevřené databáze bytových, nebytových a veřejných prostor v majetku města pro využití občany i podnikateli.

Budeme také prosazovat spolupráci s místními podnikateli a živnostníky při respektování pravidel hospodářské soutěže. Důležité je pro nás co nejvíce omezit byrokracii, aby úřad sloužil a nikoli překážel.

Díky spolupráci tak město bude schopné využít pro rozvoj i soukromé zdroje a investice, které nyní ne vždy přinášejí městu prospěch.

Jak si představujeme rozvoj infrastruktury ve městě?

České Budějovice stejně jako další velká města mají své specifické problémy a potřebují kvalitní infrastrukturu pro řádné plnění všech veřejných funkcí.

Mezi ty nejdůležitější funkce patří doprava. Počet automobilů stále roste a je tak nezbytné co nejrychleji dobudovat obchvaty, které odvedou tranzitní dopravu. Město jako řádný hospodář musí včas opravovat ulice, dbát na jejich čistotu, rekonstruovat mosty a aplikovat investice a chytrá řešení pro zvýšení propustnosti dopravy. Je potřeba podpořit MHD a alternativní způsoby dopravy a motivovat občany k jejich výraznějšímu využívání.

Město musí být také schopno převzít odpovědnost za dostupné bydlení pro seniory, rodiny s dětmi, osoby s hendikepy či s jiným znevýhodněním. Neméně důležitý je kvalitní systém a dostupnost zdravotních a sociálních služeb. S ohledem na stárnutí populace je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou a samozřejmě terénní službu.

S ohledem na skutečnost, že se v současné době připravuje nový územní plán města, máme jedinečnou příležitost jej důkladně komunikovat s občany, nevládními organizacemi, ale i s developery. Cílem musí být zdravé město šetrné k životnímu prostředí, podporující zlepšování kvality života svých občanů a zdravý životní styl. K tomu je zapotřebí dostatek zeleně, stromů, vody, ploch pro rekreaci a pro sportovní vyžití.

Jak by měly být investice načasovány?

Nyní jsou velmi často investice načasovány tak, aby byly vidět před koncem volebního období. A zrovna letos se ukázalo, jak je to problematické, protože ceny stavebních prací i materiálu jsou kvůli soukromé i veřejné poptávce nebývale vysoko.

Město jako řádný hospodář by mělo počítat především s hospodářským cyklem a mít své větší vlastní investice připraveno pro období hospodářské krize, kdy se dají pořídit levněji a pomůžou i místním podnikatelům.