Zlepšení dopravy a parkování

Co prosazujeme

  • MHD a záchytná parkoviště zdarma
  • koncepční řešení všech druhů dopravy včetně pěších a cyklistických tras
  • zjednodušení parkovacích zón
  • v centru a na sídlištích podzemní parkoviště, parkovací domy a věže pro auta i kola

Proč mají smysl záchytná parkoviště a mhd zdarma?

Tím, co způsobuje problematickou dopravní situaci v Českých Budějovicích, nejsou místní, ale především tranzitní doprava a dojíždění za prací z okolních obcí.

Tranzitní dopravu může vyřešit pouze obchvat, ale dojíždění z okolních obcí lze do určité míry omezit pouze využíváním hromadné dopravy. K jejímu většímu využití buď můžeme nutit drahým a nedostupným parkováním v centru, nebo se snažit motivovat pozitivně.

My jsme si vybrali tu druhou cestu, protože po zavedení MHD zdarma pro děti a seniory už nebude dopad MHD zdarma pro všechny na rozpočet města tak velký (odhadujeme cca 2 - 3 % z celkového ročního rozpočtu) a bude možné uspořit náklady na prodej jízdenek, revizory apod.

Záchytná parkoviště ale musejí mít dostatečnou kapacitu, komfortní napojení na MHD a být umístěná při příjezdech do města. Vyžaduje to sice investice, ale je to opatření, které bude mít dlouhodobé využití.

Navíc lze očekávat i výrazný pozitivní dopad na životní prostředí. Už teď je okres České Budějovice nejvíce znečištěným v celých jižních Čechách a doprava k tomu přispívá velkou měrou.

Jak by měla vypadat doprava v Českých Budějovicích?

Jedním z nejzávažnějších místních problémů je bezesporu doprava. Její řešení v minulosti nebylo totiž koncepční a při plánování chyběla vize, která by fungovala i v budoucnosti.

Proto je třeba vytvořit funkční integrovaný systém dopravy a dopravní infrastruktury. Našemu městu chybí spousta důležitých dopravních staveb a především dlouhodobá koncepce dopravy.

Naší snahou je vytvořit prostředí, ve kterém nebudou diskriminování chodci, cyklisté, ani řidiči. Nechceme dělat z ulic v centru parkoviště, ale vrátit do nich život. K tomu může vést i výstavba nových bytových domů s parkovacími místy v podzemí.

Chceme modernizovat řízení dopravy s využitím centrálního dispečinku řízení dopravy. Tak, aby třeba systém semaforů nefungoval jen podle denních tarifů, ale aby reagoval na skutečnou intenzitu dopravy a byl schopný se přizpůsobit situacím na dané silnici. S pomocí tohoto řešení by se zmenšily kolony.

Také nechceme zbytečně navyšovat počty semaforů. Je potřeba zabývat se rekonstrukcí problémových křižovatek, např. křižovatka Dlouhá louka, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Tato křižovatka by se dala vyřešit mimoúrovňově.

Jak dále s parkovacími zónami?

Stávající stav parkovacích zón není šťastný. Cílem parkovacích zón by mělo být vyřešení parkování pro místní občany, nikoliv co největší příjem do rozpočtu radnice. Proto je třeba především přehodnotit stávající pravidla a poplatky.

Další rozšíření zón bez vyřešení záchytného parkování s návazností na MHD nemá smysl, pouze to přesunuje problém o pár ulic dál.

Proč spíše parkovací domy a podzemní parkoviště než parkovací plochy?

Dostupnost pozemků vhodných pro výstavbu parkovišť v hustěji zabydlených oblastech města je poměrně omezená. A asi by nikdo nechtěl mít parkoviště všude - pak by nezbyl prostor pro zeleň.

Proto je potřeba ve větší míře investovat a využít parkovací domy a podzemní parkoviště, i když jsou dražší.

A samozřejmě také podporovat polyfunkční budovy, které vedle jiných funkcí nabídnou i parkování - příkladem je třeba Piano, které podobné podzemní parkování nabízí.